Hàm Round Trong Python: Cách Làm Tròn Số Một Cách Đơn Giản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Với mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, việc hiểu cách làm tròn số trong Python sẽ giúp bạn tránh sai số khi xử lý dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm round trong Python và cách sử dụng nó để làm tròn số.

Hàm round() trong Python

Hàm round() trong Python được sử dụng để làm tròn số cho trước và trả về số đó dưới dạng số chấm động với số chữ số sau dấu phẩy được chỉ định. Mặc định, số chữ số sau dấu phẩy là 0, có nghĩa là hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.

Cú pháp hàm round() trong Python:

round(number[, ndigits])

Các tham số của hàm round()

Hàm round() nhận hai tham số:

  • number: Số bạn muốn làm tròn.
  • ndigits: Số chữ số sau dấu phẩy bạn muốn sử dụng để làm tròn số. Giá trị mặc định là 0.

Giá trị trả về từ round()

  • Nếu không có tham số ndigits, hàm sẽ trả về số nguyên gần nhất.
  • Nếu có cung cấp cả hai tham số, hàm sẽ trả về số number với ndigits số thập phân sau dấu phẩy.

Ví dụ sử dụng hàm round()

Hãy xem một ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm round trong Python.

Ví dụ 1: Làm tròn số nguyên gần nhất

number = 3.14159
round_number = round(number)
print(round_number)

Output:

3

Trong ví dụ này, chúng ta làm tròn số 3.14159 và hàm round trả về số nguyên gần nhất là 3.

Đó là cách sử dụng hàm round trong Python để làm tròn số. Việc hiểu và áp dụng chính xác các phương pháp làm tròn sẽ giúp bạn tránh sai số và xử lý dữ liệu một cách chính xác.

Nếu bạn quan tâm đến các chủ đề liên quan, hãy tham khảo các bài viết sau:

Hãy thử sử dụng hàm round trong công việc của bạn và nhận thấy sự tiện ích của nó!