Lazi Vn đăng Nhập – Giải pháp dễ dàng để xóa ký tự trùng lặp

Bạn đã từng gặp phải tình huống khi nhập một chuỗi và muốn loại bỏ những ký tự trùng lặp trong đó? Lazi Vn đăng nhập là một chương trình đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn giải quyết vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu cách nhé!

Loại bỏ ký tự trùng lặp

Chương trình Lazi Vn đăng nhập cho phép bạn loại bỏ những ký tự trùng lặp trong một chuỗi. Đầu tiên, bạn cần nhập chuỗi cần xử lý. Sau đó, chương trình sẽ tự động loại bỏ các ký tự trùng lặp và hiển thị chuỗi mới.

Dưới đây là mã nguồn của chương trình:

program xoa_ky_tu;
uses crt;
var x,y:string;
  i,j,dem,max: integer;
  a:char;
BEGIN
  clrscr;
  write('nhap xau x : ');
  readln(x);
  y:=x;

  for i:=1 to length(x) do
  begin
    j:=i+1;
    repeat
      if x[i]=x[j] then delete(x,j,1)
      else
        j:=j+1;
    until (j>length(x));
  end;

  writeln('xau sau khi loai bo ki tu giong nhau la :',x);

  max:=0;
  a:=' ';
  for i:=1 to length(x) do
  begin
    dem:=0;
    for j:=1 to length(y) do
      if x[i]=y[j] then
        dem:=dem+1;

    if dem>max then
    begin
      max:=dem;
      a:=x[i];
    end;
  end;

  writeln('ki tu ',a,' xuat hien ',max,' lan');
  readln;
end.

Tận hưởng tiện ích của Lazi Vn đăng nhập

Lazi Vn đăng nhập sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình nhập liệu bằng cách loại bỏ những ký tự trùng lặp trong chuỗi. Bạn có thể sử dụng chương trình này để xử lý các chuỗi dữ liệu trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc tạo thông báo cho đến xử lý dữ liệu khách hàng.

Mã nguồn chương trình Lazi Vn đăng nhập đã được chia sẻ công khai và bạn có thể sử dụng miễn phí. Hãy thử ngay và trải nghiệm tiện ích của nó!

Copy Paste Tool là công cụ hỗ trợ sao chép và dán nhanh các đoạn mã nguồn. Bạn có thể sử dụng nó để sao chép dễ dàng mã nguồn chương trình Lazi Vn đăng nhập và tiết kiệm thời gian trong quá trình phát triển phần mềm của mình.

Đừng lo lắng về việc nhập liệu và xử lý chuỗi nữa! Hãy sử dụng Lazi Vn đăng nhập và trải nghiệm tiện ích của nó ngay bây giờ!