Phương trình điện li KMnO4: Bài tập và giải đáp

Chào các bạn độc giả! Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về phương trình điện li KMnO4 và giải đáp các thắc mắc liên quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về KMnO4 là chất điện li mạnh hay yếu và cách vận dụng kiến thức này vào giải bài tập. Hãy cùng khám phá nhé!

1. Phương trình điện li của KMnO4

KMnO4 là một chất điện li mạnh. Đây là một muối tan và hoàn toàn phân li ra ion khi hòa tan trong nước. Điều này đồng nghĩa với việc KMnO4 là một chất điện li mạnh. Chất điện li mạnh bao gồm các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2 và hầu hết các muối như NaCl, KCl, KMnO4.

2. KMnO4 là chất điện li mạnh

KMnO4 là chất điện li mạnh do có khả năng hoàn toàn phân li ra ion trong dung dịch. Điều này đồng nghĩa với việc khi hòa tan KMnO4 trong nước, phân tử của nó sẽ được phân li thành các ion riêng biệt.

3. Một số phương trình điện li quan trọng

Dưới đây là một số phương trình điện li quan trọng mà bạn có thể gặp trong quá trình học tập:

4. Bài tập vận dụng liên quan

Hãy thử giải những bài tập sau để vận dụng kiến thức về chất điện li:

Câu 1: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ba(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là:
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. NH4Cl.
B. Na2CO3.
C. HNO3.
D. HF.

Câu 3: Dãy gồm các chất điện li yếu là:
A. H2S, H3PO4, CH3COOH, Bi(OH)3.
B. BaSO4, H2S, NaCl, HCl.
C. Na2SO3, KOH, BaCl2, CH3COOH.
D. CuSO4, NaCl, HCl, KOH.

Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. HNO3
B. Ba(OH)2
C. KMnO4
D. H2S

Câu 5: Dãy các chất điện li mạnh là:
A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.
B. NaCl, CH3COOH, HCl, KOH.
C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ba(OH)2.
D. CuSO4, H2S, H2SO4, NaOH.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?
A. H2S, H2SO3, H2SO4
B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2
C. H2S, CH3COOH, HClO
D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3

Đến đây, mình hy vọng rằng các bạn đã hiểu rõ hơn về phương trình điện li KMnO4. Để cải thiện kết quả học tập, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu liên quan như Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11. Chúc các bạn thành công trong việc học tập!